Wash Primer  

برای اولین بار در جهان

اعمال روی سرامیک و سنگ نما

جهت واتر پروف کردن سطح

اجرا شده در سقف ساختمانها و قسمت باران گیر در استان مازندران و جنوب کشور حدود 8 سال واش پرایمر  در ایران اجرا شده و مورد تایید مصرف کنندگان قرار گرفته است

اجرای واش پرایمر روی ساختمان شورای شهر بابلسرو دو ساختمان درقائمشهر

X